Cài đặt Oracle 21c với OS group bằng script hỗ trợ tự động

Trước khi cài đặt Oracle database 21c, có một số bước tiên quyết để chuẩn bị cho việc cài đặt. Việc này thường phải làm thủ công, nhưng chúng ta có thể sử dụng script có sẵn để chạy tự động như sau:

[root@localhost sf_tmp]# yum -y install oracle-database-preinstall-21c
Last metadata expiration check: 3:26:29 ago on Wed 14 Jul 2021 22:49:36 EDT.
Dependencies resolved.
===============================================================================================================
 Package               Architecture Version            Repository        Size
===============================================================================================================
Installing:
 oracle-database-preinstall-21c    x86_64    1.0-0.4.el8          @commandline       31 k
Installing dependencies:
 compat-openssl10           x86_64    1:1.0.2o-3.el8        ol8_appstream      1.1 M
 ksh                 x86_64    20120801-254.0.1.el8     ol8_appstream      927 k
 libnsl                x86_64    2.28-151.0.1.el8       ol8_baseos_latest    102 k

Transaction Summary
===============================================================================================================
Install 4 Packages

Total size: 2.2 M
Total download size: 2.1 M
Installed size: 6.6 M
Downloading Packages:
(1/3): libnsl-2.28-151.0.1.el8.x86_64.rpm                    28 kB/s | 102 kB   00:03  
(2/3): ksh-20120801-254.0.1.el8.x86_64.rpm                   243 kB/s | 927 kB   00:03  
(3/3): compat-openssl10-1.0.2o-3.el8.x86_64.rpm                303 kB/s | 1.1 MB   00:03  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                     571 kB/s | 2.1 MB   00:03   
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
 Preparing    :                                            1/1 
 Installing    : ksh-20120801-254.0.1.el8.x86_64                            1/4 
 Running scriptlet: ksh-20120801-254.0.1.el8.x86_64                            1/4 
 Installing    : compat-openssl10-1:1.0.2o-3.el8.x86_64                        2/4 
 Running scriptlet: compat-openssl10-1:1.0.2o-3.el8.x86_64                        2/4 
/sbin/ldconfig: /etc/ld.so.conf.d/kernel-5.4.17-2102.201.3.el8uek.x86_64.conf:6: hwcap directive ignored

 Installing    : libnsl-2.28-151.0.1.el8.x86_64                            3/4 
 Installing    : oracle-database-preinstall-21c-1.0-0.4.el8.x86_64                   4/4 
 Running scriptlet: oracle-database-preinstall-21c-1.0-0.4.el8.x86_64                   4/4 
/sbin/ldconfig: /etc/ld.so.conf.d/kernel-5.4.17-2102.201.3.el8uek.x86_64.conf:6: hwcap directive ignored

 Verifying    : libnsl-2.28-151.0.1.el8.x86_64                            1/4 
 Verifying    : compat-openssl10-1:1.0.2o-3.el8.x86_64                        2/4 
 Verifying    : ksh-20120801-254.0.1.el8.x86_64                            3/4 
 Verifying    : oracle-database-preinstall-21c-1.0-0.4.el8.x86_64                   4/4 

Installed:
 compat-openssl10-1:1.0.2o-3.el8.x86_64      ksh-20120801-254.0.1.el8.x86_64              
 libnsl-2.28-151.0.1.el8.x86_64          oracle-database-preinstall-21c-1.0-0.4.el8.x86_64     

Complete!
[root@localhost sf_tmp]# 

Một trong những tác vụ của việc cài đặt trên là sẽ tạo ra các nhóm OS để xử lý các vai trò quản trị dữ liệu khác nhau mà bạn có thể muốn sử dụng phân quyền ở mức hệ điều hành, ví dụ như backup, dataguard, các tác vụ RAC,… Bạn có thể xem ở trong file /etc/group

[root@localhost sf_tmp]# cat /etc/group
root:x:0:
bin:x:1:
daemon:x:2:
sys:x:3:
...
...
oinstall:x:54321:
dba:x:54322:
oper:x:54323:
backupdba:x:54324:
dgdba:x:54325:
kmdba:x:54326:
racdba:x:54330:
[root@localhost sf_tmp]# 

Và quá trình cài đặt sẽ cho bạn chọn những lựa chọn nhóm này.