Data Pump an toàn hơn với Oracle 21c: Tham số checksum

Với Oracle 21c, Data Pump đã trở lên an toàn hơn với tính năng Checksums. Cụ thể như dưới đây.
Trong các bản phát hành trước đó, bất kỳ ai khả năng chỉnh sửa mã HEX, một chút kiến ​​thức và một chút kiên nhẫn đều có thể lấy tệp xuất DataPump và thao tác nội dung trong đó.

[oracle@db192 ~]$ expdp userid=mcdonac/******@pdb1 directory=tmp dumpfile=scott schemas=scott

Export: Release 19.0.0.0.0 - Production on Mon Aug 16 11:30:42 2021
Version 19.12.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Connected to: Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Starting "MCDONAC"."SYS_EXPORT_SCHEMA_01": userid=mcdonac/********@pdb1 directory=tmp dumpfile=scott schemas=scott 
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE_DATA
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/INDEX/STATISTICS/INDEX_STATISTICS
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/STATISTICS/TABLE_STATISTICS
Processing object type SCHEMA_EXPORT/STATISTICS/MARKER
Processing object type SCHEMA_EXPORT/USER
Processing object type SCHEMA_EXPORT/ROLE_GRANT
Processing object type SCHEMA_EXPORT/DEFAULT_ROLE
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLESPACE_QUOTA
Processing object type SCHEMA_EXPORT/PRE_SCHEMA/PROCACT_SCHEMA
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/CONSTRAINT
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/REF_CONSTRAINT
. . exported "SCOTT"."EMP"                8.773 KB   14 rows
. . exported "SCOTT"."DEPT"               6.023 KB    4 rows
. . exported "SCOTT"."SALGRADE"             5.953 KB    5 rows
. . exported "SCOTT"."BONUS"                 0 KB    0 rows
Master table "MCDONAC"."SYS_EXPORT_SCHEMA_01" successfully loaded/unloaded
******************************************************************************
Dump file set for MCDONAC.SYS_EXPORT_SCHEMA_01 is:
 /tmp/scott.dmp
Job "MCDONAC"."SYS_EXPORT_SCHEMA_01" successfully completed at Mon Aug 16 11:31:19 2021 elapsed 0 00:00:35

Và sau đó chúng bị thay đổi bởi chương trình chỉnh sửa mã HEX

Và khi import vào, dữ liệu trong file Data Pump đã bị chỉnh sửa sẽ được import vào dẫn tới việc dữ liệu bị thay đổi mà ta có thể không biết được.

Import: Release 19.0.0.0.0 - Production on Mon Aug 16 11:40:06 2021
Version 19.12.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Connected to: Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Master table "MCDONAC"."SYS_IMPORT_SCHEMA_01" successfully loaded/unloaded
Starting "MCDONAC"."SYS_IMPORT_SCHEMA_01": userid=mcdonac/********@pdb1 directory=tmp dumpfile=scott schemas=scott 
Processing object type SCHEMA_EXPORT/USER
ORA-31684: Object type USER:"SCOTT" already exists

Processing object type SCHEMA_EXPORT/ROLE_GRANT
Processing object type SCHEMA_EXPORT/DEFAULT_ROLE
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLESPACE_QUOTA
Processing object type SCHEMA_EXPORT/PRE_SCHEMA/PROCACT_SCHEMA
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE_DATA
. . imported "SCOTT"."EMP"                8.773 KB   14 rows
. . imported "SCOTT"."DEPT"               6.023 KB    4 rows
. . imported "SCOTT"."SALGRADE"             5.953 KB    5 rows
. . imported "SCOTT"."BONUS"                 0 KB    0 rows
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/CONSTRAINT
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/INDEX/STATISTICS/INDEX_STATISTICS
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/REF_CONSTRAINT
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/STATISTICS/TABLE_STATISTICS
Processing object type SCHEMA_EXPORT/STATISTICS/MARKER
Job "MCDONAC"."SYS_IMPORT_SCHEMA_01" completed with 1 error(s) at Mon Aug 16 11:40:25 2021 elapsed 0 00:00:18

[oracle@db192 tmp]$ 


SQL> select * from scott.emp;

   EMPNO ENAME   JOB       MGR HIREDATE     SAL    COMM   DEPTNO
---------- ---------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
   7369 SMITH   CLERK      7902 17-DEC-80    800          20
   7499 ALLEN   SALESMAN    7698 20-FEB-81    1600    300     30
   7521 WARD    SALESMAN    7698 22-FEB-81    1250    500     30
   7566 JONES   MANAGER     7839 02-APR-81    2975          20
   7654 CONNOR   SALESMAN    7698 28-SEP-81    1250    1400     30
   7698 BLAKE   MANAGER     7839 01-MAY-81    2850          30
   7782 CLARK   MANAGER     7839 09-JUN-81    2450          10
   7788 SCOTT   ANALYST     7566 09-DEC-82    3000          20
   7839 KING    PRESIDENT      17-NOV-81    5000          10
   7844 TURNER   SALESMAN    7698 08-SEP-81    1500          30
   7876 ADAMS   CLERK      7788 12-JAN-83    1100          20
   7900 JAMES   CLERK      7698 03-DEC-81    950          30
   7902 FORD    ANALYST     7566 03-DEC-81    3000          20
   7934 MILLER   CLERK      7782 23-JAN-82    1300          10

14 rows selected.

Giả mạo thông tin với các kiểu dữ liệu khác chuỗi sẽ khó làm hơn 1 chút, nhưng vẫn có thể thực hiện được.
Bản Oracle 21c bây giờ cho phép bạn bảo vệ các tệp xuất DataPump khỏi việc chỉnh sửa đơn giản với tham số CHECKSUM. Đây là quy trình tương tự được lặp lại theo 21c.

[oracle@db21c ~]$ expdp userid=mcdonac/****@pdb1 directory=temp dumpfile=scott schemas=scott checksum=yes

Export: Release 21.0.0.0.0 - Production on Fri Aug 13 04:11:34 2021
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Connected to: Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Starting "MCDONAC"."SYS_EXPORT_SCHEMA_01": userid=mcdonac/********@pdb1 directory=temp dumpfile=scott schemas=scott checksum=yes 
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE_DATA
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/INDEX/STATISTICS/INDEX_STATISTICS
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/STATISTICS/TABLE_STATISTICS
Processing object type SCHEMA_EXPORT/STATISTICS/MARKER
Processing object type SCHEMA_EXPORT/USER
Processing object type SCHEMA_EXPORT/ROLE_GRANT
Processing object type SCHEMA_EXPORT/DEFAULT_ROLE
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLESPACE_QUOTA
Processing object type SCHEMA_EXPORT/PRE_SCHEMA/PROCACT_SCHEMA
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/CONSTRAINT
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/REF_CONSTRAINT
. . exported "SCOTT"."EMP"                8.773 KB   14 rows
. . exported "SCOTT"."DEPT"               6.023 KB    4 rows
. . exported "SCOTT"."SALGRADE"             5.953 KB    5 rows
. . exported "SCOTT"."BONUS"                 0 KB    0 rows
Master table "MCDONAC"."SYS_EXPORT_SCHEMA_01" successfully loaded/unloaded
Generating checksums for dump file set
******************************************************************************
Dump file set for MCDONAC.SYS_EXPORT_SCHEMA_01 is:
 /tmp/scott.dmp
Job "MCDONAC"."SYS_EXPORT_SCHEMA_01" successfully completed at Fri Aug 13 04:12:21 2021 elapsed 0 00:00:40
[oracle@db21c scripts]$ impdp userid=mcdonac/******@pdb1 directory=temp dumpfile=scott schemas=scott verify_checksum=yes

Import: Release 21.0.0.0.0 - Production on Sun Aug 15 23:53:29 2021
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Connected to: Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
ORA-39002: invalid operation
ORA-39412: file checksum error in dump file "/tmp/scott.dmp"

Lưu ý: Nếu bạn không chỉ định tham số VERIFY_CHECKSUM, quá trình import vẫn sẽ diễn ra, ngay cả khi ai đó đã can thiệp vào file Data Pump của bạn (và cuối cùng vẫn có tệp hợp lệ).