EZconnect cho SQL*Plus: Kết nối ẩn password

Đây là một hướng dẫn nhanh để giải quyết vấn đề mọi người thường hay gặp phải.
Cú pháp EZconnect là một cách hữu ích để kết nối với cơ sở dữ liệu
The EZconnect syntax is a great way of connecting to the database mà không cần thiết lập và duy trì file tnsnames.ora. Bạn chỉ cần chỉ định máy chủ, dịch vụ và tùy chọn cổng để kết nối

SQL> connect scott/tiger@//localhost:1519/pdb1
Connected.

Tất nhiên, nếu bạn không muốn đưa password trên command thì điều gì sẽ xảy ra?

SQL> connect scott@//localhost:1519/pdb1
SP2-0306: Invalid option.
Usage: CONN[ECT] [{logon|/|proxy} [AS {SYSDBA|SYSOPER|SYSASM|SYSBACKUP|SYSDG|SYSKM|SYSRAC}] [edition=value]]
where  ::= [/][@]
       ::= [][/][@]

Có một cách đơn giản để fix điều này bằng cách chúng ta thêm 2 dấu nháy đơn vào như sau:

SQL> connect scott@'//localhost:1519/pdb1'
Enter password: ******
Connected.

Đây có lẽ là một lỗi kỳ quặc của SQL*Plus, còn với SQLcl thì nó được xử lý rất tốt

SQL> show version
Oracle SQLDeveloper Command-Line (SQLcl) version: 21.2.2.0 build: 21.2.2.223.0914
SQL> connect scott@//localhost:1519/pdb1
Password? (**********?) *****
Connected.