Hiệu năng PL/SQL trong Oracle 19c

Thông thường để lấy giá trị một SEQUENCE, chúng ta sẽ thường viết “SELECT SEQUENCE_NAME.NEXTVAL FROM DUAL”. Bởi vậy, chúng ta thường mắc phải lỗi rằng mọi phép gán giá trị trong PL/SQL được sử dụng như một hàm trong cơ sở dữ liệu yêu cầu một câu lệnh SELECT-FROM-DUAL. Nên bởi vậy chúng ta sẽ gặp vấn đề về hiệu năng ở đây.

Một lỗi cơ bản

Một mẫu thường dùng khi thiết kế các bảng cần phải lưu lại thông tin về người tạo, người thay đổi, thời gian tạo, thời gian thay đổi, và bởi vậy, rất nhiều cột ví dụ như:

 • CREATED_BY
 • CREATED_DATE
 • MODIFIED_BY
 • MODIFIED_DATE

được tạo ra, và chúng thường được dùng trigger để fill các giá trị vào như ví dụ dưới đây:

begin
 if inserting then
  :new.created_by := user;
  :new.created_date := sysdate;
 end if;
 :new.modified_by := user;
 :new.modified_date := sysdate;
end;

Nhưng đây là một sai lầm, khi chúng ta thực hiện một loạt các câu lệnh insert vào bảng như vậy, chúng ta sẽ thấy một điều đặc biệt xảy ra:

INSERT INTO T (ID,ENAME) 
VALUES (:B1 ,:B2)


call   count    cpu  elapsed    disk   query  current    rows
------- ------ -------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Parse    1   0.00    0.00     0     0     0      0
Execute 100000   7.20    7.83    132    1048   106235   100000
Fetch    0   0.00    0.00     0     0     0      0
------- ------ -------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
total  100001   7.20    7.83    132    1048   106235   100000


SELECT USER 
FROM SYS.DUAL


call   count    cpu  elapsed    disk   query  current    rows
------- ------ -------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Parse    1   0.00    0.00     0     0     0      0
Execute 200000   0.84    0.93     0     0     0      0
Fetch  200000   0.15    0.29     0     0     0   200000
------- ------ -------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
total  400001   1.00    1.22     0     0     0   200000

Tham chiếu “USER” trong trigger được sử dụng bởi câu lệnh SELECT-FROM-DUAL. Vì vậy, có lẽ chúng ta đã gây ra lỗi vì đã hiểu sai hoạt động của câu lệnh gán trong PL/SQL như trên.
Có một cách dễ dàng để sửa vấn đề trên, thay vì tham cheiesu đến USER thì chúng ta sử dụng biến context

begin
 if inserting then
  :new.created_by := SYS_CONTEXT('USERENV', 'SESSION_USER');
  :new.created_date := sysdate;
 end if;
 :new.modified_by := SYS_CONTEXT('USERENV', 'SESSION_USER');;
 :new.modified_date := sysdate;
end;

Điều này không yêu cầu một lệnh SELECT-FROM-DUAL và mang lại hiệu suất đáng kể trong việc thực thi của trigger, đặc biệt khi trigger tác động trong bảng có tần suất giao dịch lớn.